งานบริการรักษาความสะอาด

งานบริการรักษาความสะอาด

งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

งานบริการบำรุงรักษา งานระบบ ประกอบอาคาร

งานรักษาความสะอาด

          คำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ” ที่เรายึดเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราต้องพัฒนาคน พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

งานด้านการรักษาความสะอาดที่เราให้บริการ

    1. งานบริการทำความสะอาดประจำเดือน

          มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
          บริษัทฯ จะเข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้า และสำรวจ ถ่ายรูปสถานที่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทำเอกสารเสนองาน

    2. งานบริการจ้างเหมาทำความสะอาดเป็นครั้งๆ

          เป็นงานที่ต้องวิเคราะห์งานอย่างเชี่ยวชาญเพราะต้องจัดกำลังคน อุปกรณ์ที่เหมาะสมทั้งจำนวนและคุณภาพของอุปกรณ์
          วางแผนการทำงาน การแบ่งงานเป็นทีม หัวหน้าทีมที่ต้องประสานงานกับลูกค้าพร้อมควบคุมการทำงาน โดยต้องทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
          งานจ้างเหมา บางครั้งต้องทำงานที่ต้องใช้นั่งร้าน ซี่งบริษัทฯใช้นั่งร้านที่มีเอกสารรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบได้ว่านั่งร้านมีความแข็งแรงผ่านมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมให้เจ้าหน้าที่ จป. ของลูกค้า

    3. งานบริการทำความสะอาดผนังภายนอกอาคาร

  

          การทำความสะอาดผนังภายนอกอาคาร ใช้นั่งร้านและการโรยตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
          นั่งร้านที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน แข็งแรง ปลอดภัย
          พนักงานที่ทำงาน ด้วยการโรยตัว Spider Man ต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

    4. งานบริการซักพรม โซฟา


          น้ำยาที่ใช้ซักพรมและโซฟา เป็นน้ำยาเฉพาะที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ให้กลิ่นหอม
          อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานสากล
          พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ การผสมน้ำยาที่ถูกต้อง