มืออาชีพธุรกิจบริการอาคาร | คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ
ทีมงานมืออาชีพ

รวดเร็ว รอบรู้ ทันเหตุการณ์ พนักงานของเราได้รับการฝึกฝน อบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างไม่หยุดยั้ง 
เพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
อบรมตามมาตรฐานสากล

พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรม ก่อนเข้าทำงาน และ ติดตามผล ทีมอบรมจะแยก 2 ประเภท คือ อบรมด้านวิชาชีพ และ อบรมด้านการบริการ มีหัวข้ออบรมที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย มีการสอบวัดผล เพื่อพัฒนาเฉพาะบุคคล
ความรู้มีไว้แชร์

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในการทำธุรกิจเราเชื่อว่าความรู้มีไว้แชร์ แบ่งปัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ยกระดับ ทักษะและคุณภาพในการดำเนินกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบให้สูงขึ้น พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคมในภาพรวม
สนใจบริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-050-3292
หรือ