งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการรักษาความสะอาด

งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

งานบริการบำรุงรักษา งานระบบ ประกอบอาคาร

          คำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ” ที่เรายึดเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราต้องพัฒนาคน พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

งานด้านการรักษาความปลอดภัย

          เป็นงานที่มีความรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินสูงมากในทุกอาคาร ทุกสถานที่ เราเชื่อว่า สิ่งต่อไปนี้คือหัวใจในการทำงาน

         • ความมีวินัยของการทำงาน เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของาน เราจึงทุ่มเท อบรมพนักงานทุกตำแหน่งของงานรักษาความปลอดภัยให้มีวินัยในการทำงาน
         • การวิเคราะห์และกำหนดงานประจำจุดให้พนักงานรับผิดชอบ ซึ่งทุกอาคารจะมีงานที่ต้องกำหนดงานประจำจุดต่อไปนี้
              • งานควบคุมบุคคลเข้า/ออกจากสถานที่
                 - บันทึกข้อมูลด้านบุคคลเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลเข้า/ออกจากอาคาร
              • งานควบคุมยานพาหนะเข้า/ออกจากสถานที่
                 - บันทึกข้อมูลด้านยานพาหนะเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลเข้า/ออกจากอาคาร