งานบริการบำรุงรักษา-งานระบบ-ประกอบอาคาร

งานบริการรักษาความสะอาด

งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

งานบริการบำรุงรักษา งานระบบ ประกอบอาคาร

          คำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ” ที่เรายึดเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราต้องพัฒนาคน พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

งานที่บริษัทฯให้บริการ

          รับจ้างบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบประกอบอาคาร
              - ระบบปรับอากาศ
              - ระบบระบายอากาศ
              - ระบบไฟฟ้า
              - ระบบประปา
              - ระบบสุขาภิบาล
              - ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
              - งานซ่อมแซมทั่วไป
                  พื้น
                  ผนัง
                  กำแพง
                  ฝ้า
                  เพดาน
                  แสงสว่าง
                  ประตู