บริการของเรา

งานบริการรักษาความสะอาด

งานด้านการรักษาความสะอาดที่เราให้บริการ 
งานบริการทำความสะอาดประจำเดือนมีเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาดประจำสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ...

+ อ่านต่อ

งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย เป็นงานที่มีความรับ ผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินสูงมากในทุกอาคาร ทุกสถานที่ เราเชื่อว่า สิ่งต่อไปนี้คือหัวใจในการ ทำงาน...

+ อ่านต่อ

งานบริการกำจัดแมลง
และสัตว์รบกวน

งานที่บริษัทฯให้บริการ รับจ้างบริการกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ปลวก ,แมลงสาบ, มด ,หนู, ยุง รับจ้างบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน...

+ อ่านต่อ

งานบริการบำรุงรักษา
งานระบบ ประกอบอาคาร

งานที่บริษัทฯให้บริการ รับจ้างบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบไฟฟ้า ระบบประปา...

+ อ่านต่อ